Zoeken

Zijn uw algemene voorwaarden nog geldig?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Zijn uw algemene voorwaarden nog geldig?

Zijn uw algemene voorwaarden nog geldig?

De Wet van 4 april 2019 bracht significante wijzigingen aan het Wetboek Economisch Recht waardoor vanaf 1 december 2020 de contractuele beperkingen die thans voor consumenten gelden ook vergelijkbaar van toepassing worden een B2B context. 

Het algemeen uitgangspunt luidt dat bedingen in een overeenkomst tussen ondernemingen geen kennelijk onevenwicht mogen scheppen tussen de rechten en plichten van beide partijen. 

Naast deze “catch-all” bepaling, nam de wetgever een zogenaamde “zwarte lijst” en “grijze lijst” op. De “zwarte lijst” omvat 4 clausules die zonder verdere beoordeling onrechtmatig en aldus altijd verboden zijn: 

1° bedingen die ertoe strekken te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de andere partij terwijl de uitvoering van de prestatie van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil; 

2° bedingen die de onderneming een eenzijdig recht geven om een beding te interpreteren;

3° bedingen die ertoe strekken in geval van betwisting, de andere partij te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de onderneming; 

4° de onweerlegbare vaststelling van kennisname of aanvaarding van bedingen door de andere partij zonder dat die partij daadwerkelijk de mogelijkheid tot kennisname heeft gehad. 

De “grijze lijst” omvat 8 clausules die vermoed worden onrechtmatig te zijn behoudens tegenbewijs: 

1° bedingen die de onderneming het recht geven de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen;

2° bedingen die de overeenkomst stilzwijgend verlengen of vernieuwen zonder redelijke opzegtermijn;

3° bedingen die het economisch risico zonder tegenprestatie omkeren;

4° ruime beperking van de rechten van de wederpartij bij wanprestatie;

5° bedingen die ertoe strekken partijen te verbinden zonder recht op een redelijke opzegtermijn;

6° bedingen tot exoneratie van aansprakelijkheid voor opzet, zware fout of voor niet-uitvoering van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken;

7° beperking van bewijsmiddelen;

8° excessieve schadebedingen. 

Laat uw algemene voorwaarden en raamcontracten tijdig screenen en aanpassen aan de nieuwe wetgeving om nietigheid (en dus niet toepasbaarheid) van contractuele clausules te vermijden. 

Indien u hieromtrent vragen heeft, aarzel niet om Mtr. Kristiaan Caluwaerts of Mtr. Thaïs Habotte te contacteren.