Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Wetsontwerp tot hervorming goederenrecht ingediend in de Kamer

 

Wetsontwerp tot hervorming goederenrecht ingediend in de Kamer

Het wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht is in het Parlement ingediend. Het wetsontwerp beoogt Boek II van het Burgerlijk Wetboek te vervangen met een volledig nieuw Boek III, en integreert hiermee een aantal specifieke wetten, zoals de wetten over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 en de artikelen 1 tot 11 van de Hypotheekwet.

Boek II van het Burgerlijk Wetboek is het meest verouderde boekdeel van het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen ervan werden in de loop der jaren niet aangepast, op een aantal substantiële hervormingen van de mede-eigendom, en dan nog voornamelijk het appartementsrecht, na. Het boek beheerst nochtans in grote mate de regels van het vermogensrecht buiten het gezin en is bepalend voor de rechtszekerheid bij transacties over roerende goederen en vastgoed. De maatschappelijke impact ervan is groot. Door het archaïsche karakter van de regelgeving, laat de rechtszekerheid thans in een aantal gevallen te wensen over.

Een modernisering van die bepalingen is daarom dringend nodig. Uiteraard  blijft het bestaande systeem van zakelijke rechten behouden, maar diverse aspecten ervan moeten toch bijgewerkt worden. Zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de structuur van Boek II zijn doorheen de jaren incoherenties gegroeid die de toets van de rechtszekerheid niet kunnen doorstaan.

Het voorgestelde Boek III bevat acht titels:

1° Algemene bepalingen
2° Goederen
3° Eigendomsrecht
4° Mede-eigendom
5° Burenrelaties
6° Recht van vruchtgebruik
7° Erfpachtrecht
8° Opstalrecht

Het ontwerp beoogt het goederenrecht te moderniseren en heeft tot doel (1) de belangrijkste teksten over het goederenrecht op gestructureerde wijze te integreren in het Burgerlijk Wetboek, teneinde de transparantie en de rechtszekerheid in dat domein te optimaliseren, (2) het goederenrecht te instrumentaliseren en daardoor functioneler te maken, (3) het goederenrecht te moderniseren en het aan te passen aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij, (4) het goederenrecht te flexibiliseren en een nieuw evenwicht te vinden tussen de contractvrijheid en de rechtszekerheid.

Meer weten? Contacteer één van onze specialisten: m.geerts@legaloffice.be en k.uytterhoeven@legaloffice.be.