Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Wanneer neemt de maximumduur van de facultatieve uitsluiting in het kader van een overheidsopdracht een aanvang?

 

Wanneer neemt de maximumduur van de facultatieve uitsluiting in het kader van een overheidsopdracht een aanvang?

Artikel 69, tweede lid van de Overheidsopdrachtenwet dd. 17 juni 2016 bepaalt dat de facultatieve uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de betrokken gebeurtenis, of wanneer het een voortdurende inbreuk betreft, vanaf de beëindiging van de inbreuk.

Noch uit deze bepaling, noch uit artikel 57, lid 7 van richtlijn 2014/24/EU blijkt wat er onder "de betrokken gebeurtenis” dient te worden begrepen.

In een arrest van 24 oktober 2018 (C-124/17) heeft het Hof van Justitie besloten dat de maximumduur van de facultatieve uitsluiting wordt berekend vanaf de datum van het besluit van de bevoegde autoriteit. In deze casus was de inschrijver van mening dat het einde van haar deelneming aan een regeling die beoogde de mededingingen te vervalsen, beschouwd moest worden als het ogenblik waarop de maximumduur van de uitsluiting diende te worden berekend. Dit standpunt werd niet gevolgd. Het Hof van Justitie heeft met het oog op de voorzienbaarheid en de rechtszekerheid geoordeeld dat de termijn van drie jaar een aanvang neemt vanaf het besluit van de bevoegde autoriteit. Door deze beslissing heeft het Hof gekozen voor coherentie met de wijze van de berekening van de termijn voor de verplichte uitsluitingsgronden. De maximumduur van de verplichte uitsluitingsgronden neemt een aanvang vanaf de datum van de veroordeling (cfr. artikel 57, zevende lid richtlijn 2014/24 en artikel 67, § 2 Overheidsopdrachtenwet dd. 17 juni 2016).

In hetzelfde arrest heeft het Hof van Justitie zich overigens ook nog uitgesproken over de het onderzoek van de zogenaamde self cleaning measures bedoeld in artikel 57, lid 6 van de richtlijn 2014/24/EU en artikel 70 Overheidsopdrachtenwet dd. 17 juni 2016.

- Stephanie Moras

Meer weten? Contacteer één van onze specialisten inzake overheidsopdrachten: k.uytterhoeven@legaloffice.be en s.moras@legaloffice.be.