Zoeken

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling?

Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling?

Geen weigeringsgrond

Verkavelingsvoorschriften van meer dan 15 jaar oude verkavelingen vormen sinds het decreet van 8 december 2017 ‘houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ (hierna: de Codextrein) geen weigeringsgrond meer voor vergunningen.

De Codextrein wijzigde namelijk artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO: 

“Artikel 4.3.1.§ 1. Een vergunning wordt geweigerd :

1° als het aangevraagde onverenigbaar is met:

a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken;

b) verkavelingsvoorschriften inzake wegenis en openbaar groen;

c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze die vermeld zijn onder b), voor zover de verkaveling niet ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de vergunningsaanvraag, en voor zover van die verkavelingsvoorschriften niet op geldige wijze is afgeweken;

d) een goede ruimtelijke ordening;”

Naar aanleiding van een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 26 mei 2020 heerste er echter onduidelijkheid omtrent hetgeen al dan niet kan worden begrepen onder de “verkavelingsvoorschriften”.

 Situering: Arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 26 mei 2020

In haar arrest van 26 mei 2020 oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de decretale bepaling van artikel 4.3.1, §1, eerste lid, 1° VCRO niet voorziet in de mogelijkheid om voorbij te gaan aan de kavelindeling uit het verkavelingsplan en verwijst dienaangaande naar de parlementaire voorbereiding:

“In de parlementaire voorbereiding bij artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, c) VCRO wordt bevestigd dat deze bepaling niet tot gevolg heeft dat de verkavelingen, ouder dan 15 jaar, ‘verdwijnen’ (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1149/1, p. 15). De kavelindeling staat alleszins mede garant voor het individuele luik van de vergunning. Dit betekent dat niet over de kavelgrenzen heen kan gebouwd worden zonder de vereiste verkavelingswijziging.”

Dit impliceert dat er volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen steeds een wijziging of bijstelling van de verkavelingsvergunning vereist was vóóraleer er van de kavelindeling kon worden afgeweken. 

De Raad van State volgde deze motivering evenwel niet en ging over tot vernietiging van het arrest.

Het Cassatiearrest van de Raad van State van 23 maart 2021

De Raad van State oordeelde in haar arrest van 23 maart 2021 namelijk dat de grafische voorschriften, die een indeling van het perceel in kavels en dus de wijze van inrichting van de verkaveling vastleggen, deel zijn van de reglementaire voorschriften van de vergunde verkaveling:

“De verkavelingsvoorschriften in voormeld artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 1°, c), VCRO maken deel uit van de in voormeld artikel 4.2.15 VCRO bedoelde reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden. Deze voorschriften worden in de vergunningsbeslissing zelf en/of grafisch weergegeven en vormen één geheel. De grafische voorschriften die een indeling van het perceel in kavels en dus de wijze van inrichting van de verkaveling, vastleggen, zijn deel van de reglementaire voorschriften van de vergunde verkaveling.

Door in het bestreden arrest te oordelen dat artikel 4.3.1, § 1, eerste lid, 1°, c), VCRO “niet [voorziet] in de mogelijkheid om voorbij te gaan aan de kavelindeling uit het verkavelingsplan” en dat “niet over de kavelgrenzen heen kan gebouwd worden zonder de vereiste verkavelingswijziging”, schendt de RvVb deze decretale bepaling.”

BESLUIT: Indien er geen verkavelingsplichtige handeling gesteld wordt, is er geen bijstelling (meer) nodig voor het wijzigen van kavelgrenzen bij een verkaveling van meer dan 15 jaar oud. Wordt er echter een nieuw lot gecreëerd voor woningbouw (cf. verkavelingsplichtige handeling), dan zal er wél nog steeds een bijstelling van de verkavelingsvergunning nodig zijn.  

Heeft u specifieke vragen of wenst u meer informatie? Contacteer onze omgevingsrecht specialisten Yannick Grauwels en Kobe Ghysels.