Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector aangenomen in de Kamer

 

Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector aangenomen in de Kamer

Op 26 april ll. werd het wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat aangenomen in de plenaire zitting van de Kamer.

De nieuwe wet legt aan alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, landmetersexperten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, ingenieurs, studiebureaus, en andere dienstverleners in de bouwsector, …) op om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. De verzekeringsplicht geldt indien zij activiteiten verrichten die betrekking hebben op intellectuele prestaties in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België en zulks ongeacht of de tussenkomst van een architect al dan niet wettelijk verplicht is (artikel 2).

De verplichte verzekering moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken (met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid) die de verzekeringsplichtige partijen kunnen oplopen wegens intellectuele prestaties die zij beroepshalve stellen of de intellectuele prestaties van hun aangestelden (artikel 3).

De minimale dekking mag, per schadegeval, niet lager liggen dan:

1° 1 500 000 euro voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;
2° 500 000 euro voor het totaal van de materiële en immateriële schade;
3° 10 000 euro voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen (bedrag onder 1°), dan wel aan de ABEX-index (bedragen onder 2° en 3°). In tegenstelling tot wat vroeger het geval was onder de gelding van wet-Laruelle mag de verzekeraar in de polis nu ook een jaarlijkse limiet opnemen van 5.000.000 euro, alle schadegevallen gecombineerd (artikel 4).

Artikel 5 bepaalt welke uitsluitingen in de polis mogen worden opgenomen. Deze uitsluitingen zijn veel ruimer dan hetgeen voorheen het geval was in het KB van 25 april 2007.

Naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het beroep van architect of van landmeter-expert, de functie van veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector uitoefent en die als verzekerde vermeld wordt in de polis, zijn ook de aangestelden van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon verzekerd. Hieronder wordt verstaan het personeel, de stagiairs, de leerlingen en andere medewerkers van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het beroep van architect, landmeter-expert, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener van de bouwsector uitoefent, maar niet diegenen die in hun onderaanneming werken (artikel 7, eerste en tweede lid).

In het geval van een rechtspersoon, zijn eveneens gedekt de bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité en alle andere organen van de rechtspersoon die belast zijn met het beheer of het bestuur van de rechtspersoon, welke de benaming van hun functie ook is, wanneer zij handelen voor rekening van de rechtspersoon onderworpen aan de verzekeringsplicht (artikel 7, derde lid).

De wet bevat ook regels inzake het bewijs van het afsluiten van de verplichte verzekeringsovereenkomst, alsook inzake de opsporing, vaststelling en beteugeling van inbreuken.

Wie geen verzekering op de reguliere markt kan afsluiten, kan zich wenden tot het tariferingsbureau dat is ingesteld bij de wet-Peeters.

De wet treedt in werking op 1 juli 2019, met uitzondering van enkele wijzigingen aan de wet-Peeters.

Meer weten? Contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven via k.uytterhoeven@legaloffice.be.