Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Opzeggingsclausules hogere bedienden gesloten vóór de Wet Eenheidsstatuut blijven geldig


Opzeggingsclausules hogere bedienden gesloten vóór de Wet Eenheidsstatuut blijven geldig

Opzeggingsclausules voor hogere bedienden die gesloten zijn vóór de inwerkingtreding van de Wet Eenheidsstatuut blijven geldig. Dat blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 oktober 2018 (arrest n° 140/2018). Het Hof oordeelt dat artikel 68, derde lid van de Wet Eenheidsstatuut het gelijkheidsbeginsel schendt in zoverre het niet toelaat dat voor de berekening van het eerste deel van de opzeggingstermijn van hogere bedienden, verbonden aan de anciënniteit verworven op 31 december 2013, een op 31 december 2013 geldende opzeggingsclausule wordt toegepast.

Artikel 68 van de Wet Eenheidsstatuut regelt het gedeelte van de opzeggingstermijn voor de anciënniteit die de werknemer heeft bereikt op 31 december 2013. Zo bepaalt het artikel onder meer dat voor bedienden met een jaarlijks brutoloon hoger dan 32.254,- EUR op 31 december 2013 een afwijkende regeling geldt.

De grondwettigheid van artikel 68, derde lid stond evenwel ter discussie. Meer bepaald had deze discussie betrekking op het afwijkingsregime dat geldt voor hogere bedienden bij de berekening van het eerste deel van de opzeggingstermijn (vóór 1 januari 2014). Het eerste deel van de termijn wordt bij opzegging door de werkgever vastgesteld op basis van een forfaitaire formule. Er wordt in het artikel evenwel niet verwezen naar de mogelijkheid om eventuele contractuele opzeggingsclausules toe te passen.

Het Grondwettelijk Hof is op heden van oordeel dat artikel 68, derde lid van de Wet Eenheidsstatuut de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het niet toelaat dat ten aanzien van de hogere bedienden toepassing wordt gemaakt van een op die datum geldende opzeggingsclausule voor het berekenen van het eerste deel van de opzeggingstermijn. Kortom: opzeggingsclausules voor hogere bedienden gesloten vóór de Wet Eenheidsstatuut blijven dus geldig.

Els Zegers

Meer weten? Contacteer onze specialist: e.zegers@legaloffice.be.