Zoeken

Nieuwe spelregels voor het invorderen van openstaande schulden van een consument

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Nieuwe spelregels voor het invorderen van openstaande schulden van een consument

Nieuwe spelregels voor het invorderen van openstaande schulden van een consumentArchitecten, ingenieurs, studiebureaus, aannemers en bouwpromotoren: laat uw consumentencontracten en algemene voorwaarden tijdig aanpassen!

Vanaf 1 september 2023 treedt de nieuwe wet van 4 mei 2023 die het boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek economisch recht invoegt, in werking. Deze wet voorziet in een volledig nieuwe regeling wanneer een onderneming, op minnelijke wijze, schulden wil invorderen van een consument.

Onder meer architecten, ingenieurs, studiebureaus, EPB-verslaggevers, veiligheidscoördinatoren, aannemers en bouwpromotoren zijn een onderneming in de zin van deze bepaling. Bijgevolg moeten al deze bouwactoren hun contracten en algemene voorwaarden laten aanpassen wanneer zij een contract sluiten met een consument.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Een natuurlijke persoon die een woning opricht die volledig is bestemd voor privébewoning, is bijvoorbeeld een consument.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

Eerste herinnering

Een onderneming zal voortaan enkel nog beroep kunnen doen op verwijlinteresten en/of een schadebeding in de mate en voor zover zij een voorafgaande, kosteloze, ingebrekestelling heeft verzonden, die de vorm aanneemt van een “eerste” herinnering, en vervolgens een wachttermijn van minstens veertien kalenderdagen is verstreken.

Deze eerste herinnering moet verplicht een aantal gegevens bevatten, zoals het verschuldigd bedrag, het bedrag van het schadebeding, de gegevens van de schuldeiser, de beschrijving van het product of de dienst die de schuld heeft doen ontstaan, de datum van opeisbaarheid en de betalingstermijn van minimaal 14 kalenderdagen.

Verankering wettelijk plafond

Daarnaast heeft de wetgever op 2 niveaus een wettelijk maximumplafond ingevoerd. Zo mogen enerzijds de verwijlinteresten niet hoger zijn dan deze van de Wet van 2 augustus 2002 en zullen anderzijds de contractueel vastgelegde forfaitaire vergoedingen (de schadebedingen) onderworpen worden aan maximumgrenzen, in functie van de omvang van het verschuldigde bedrag. Elk schadebeding dat dit wettelijk plafond niet naleeft, is verboden en wordt voor niet geschreven gehouden.

Strenge sancties

De niet-naleving van deze nieuwe regels wordt op zeer strenge wijze gesanctioneerd. Zo kan bijvoorbeeld de niet-naleving van sommige bepalingen van deze wet de vrijstelling van de betaling van het schadebeding inhouden of zelfs de verplichte terugbetaling aan de consument van het bedrag dat in strijd met de bepalingen van deze wet is verkregen, hoewel het voor de consument wel aanzien wordt als een geldige betaling. 

Nieuw jasje voor de wet van 20 december 2002

De wet incorporeert ook een actuele versie van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument en omkadert zodoende de activiteiten van incasso-ondernemingen of andere ondernemingen wanneer zij minnelijk onbetaalde schulden voor andermans rekening gaan invorderen van consumenten. 

Toepassing van de wet op nieuwe contracten vanaf 1 september 2023

De wet is in elk geval van toepassing op alle contracten die architecten, ingenieurs, studiebureaus, EPB-verslaggevers, veiligheidscoördinatoren, aannemers en bouwpromotoren vanaf 1 september 2023 sluiten met consumenten.

Lopende B2C-overeenkomsten niet buiten schot

Tot slot, maar niet minder onbelangrijk, bepaalt de overgangsregeling van de wet dat ze vanaf 1 december 2023 van toepassing is op elke vervallen en onbetaalde schuld van een consument die voortkomt uit een B2C-overeenkomst die werd afgesloten voor haar inwerkingtreding (nl. 1 september 2023) wanneer de betalingsachterstand ontstaat na de inwerkingtreding ervan. Dit impliceert dat alle lopende consumentencontracten – met inbegrip van uw algemene voorwaarden – van voor de inwerkingtreding in aanraking zullen komen met deze nieuwe regeling en dus aangepast zullen moeten worden aan de nieuwe wettelijke grenzen. 

Laat dus tijdig uw consumentencontracten en algemene voorwaarden nakijken zodat deze contracten en voorwaarden in lijn liggen met de nieuwe wetgeving en u geen risico’s loopt op één van de strenge sancties.

Wilt u meer weten of heeft u bijstand nodig bij de aanpassing van uw consumentencontracten of algemene voorwaarden? Contacteer onze specialisten bouwrecht: Mr. Stéphanie Schepens en Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven.

Klik hieronder op de foto's van de auteurs om hun andere artikels te lezen:

Kristof Uytterhoeven   Stéphanie Schepens