Zoeken

Minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening

Minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening

Inleiding

De mogelijkheid tot het aangaan van een minnelijke schikking of “vergelijk” werd voor het eerst in de reglementering inzake ruimtelijke ordening geïntroduceerd door de wet van 22 december 1970 “tot wijziging van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw”. Sedertdien kende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening een moeilijk bestaansgeschiedenis, doch met de komst van de bestuurlijke handhaving krijgt de minnelijke schikking een radicaal ander invulling, en – hopelijk een tweede adem.

In lijn met het strikte onderscheid tussen bestuurlijke beboeting en bestuurlijke herstelmaatregelen, wordt ook de huidige minnelijke schikking “ontdubbeld” in enerzijds het voorstel tot betalen van een geldsom (artikel 6.2.14 VCRO) en anderzijds de minnelijke schikking (artikel 6.4.19 VCRO). 

Hieruit volgt dat de minnelijke schikking “nieuwe stijl”  zich enkel nog toespitst op het afwikkelen van de schade als gevolg van het bouwmisdrijf of de bouwinbreuk, zonder zich nog te bekommeren over de schuldvraag. De minnelijke schikking strekt zich met andere woorden enkel nog uit tot het regelen van de burgerlijke gevolgen van de gepleegde inbreuken of misdrijven. Dit heeft o.a. tot gevolg dat voor het sluiten van de minnelijke schikking de voorafgaande toestemming van het parket niet langer vereist is.

Door wie kan de minnelijke schikking worden aangevraagd?

De minnelijke schikking kan worden aangevraagd door de personen die zich door de minnelijke schikking wensen te verbinden (cf. artikel 6.4.19 §2 VCRO). Dit impliceert dat de mogelijkheid tot het sluiten van een minnelijke schikking niet langer wordt voorbehouden voor overtreders, maar wordt uitgebreid naar alle belanghebbenden. Het is immers niet uitgesloten dat ook andere personen dan overtreders belang kunnen hebben bij het afsluiten van een minnelijke schikking. Te denken valt bv. aan de koper, die zekerheid wil over hoe de door zijn rechtsvoorganger veroorzaakte illegale situatie kan worden rechtgezet.

Wat is het voordeel voor de partijen?

Het voordeel van de minnelijke schikking voor het algemeen belang bestaat er in dat het procesrisico, verbonden met gerechtelijke en bestuurlijke procedures, ten dele wordt uitgesloten. De miskenning van de in de minnelijke schikking opgenomen verplichtingen vormt t.a.v. de overtreders of belanghebbenden die haar ondertekenden, immers een grondslag voor de toepassing van bestuursdwang of last onder dwangsom, zonder dat de verplichting op zich om tot het afgesproken herstel over te gaan door deze laatsten nog betwist kan worden.

Hoe kan een minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening worden aangevraagd?

Bij ministerieel besluit d.d. 23 juli 2020 werd een modelformulier uitgevaardigd om de aanvraag tot het bekomen van een minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening te bekomen. De ratio legis van dit formulier was om ervoor te zorgen dat uniformiteit werd gecreëerd in de toepassing van de minnelijke schikking en rechtszekerheid werd bekomen voor de gebruiker.

Tip: het modelformulier kan u hier raadplegen.

Heeft u vragen of nood aan ondersteuning inzake uw omgevingsdossier? Contacteer onze specialisten Yannick Grauwels en Kobe Ghysels