Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Meldingsplicht economische beroepsbeoefenaars in het nieuwe insolventierecht: Nieuw artikel XX.23 § 3

 

Meldingsplicht economische beroepsbeoefenaars in het nieuwe insolventierecht: Nieuw artikel XX.23 § 3

Onder economische beroepsbeoefenaars verstaan we:

  1. Bedrijfsrevisoren
  2. Externe accountants
  3. Externe belastingconsulenten
  4. Externe erkende boekhouders
  5. Externe erkende boekhouders fiscalisten 

Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming

Net zoals in het oud artikel 10 WCO, stipuleert het nieuwe artikel XX 23 § 3 WER dat economische beroepsbeoefenaars de onderneming moeten inlichten indien zij in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen.

Krachtens het nieuwe artikel dient het inlichten van de ondernemingen vanaf nu schriftelijk te gebeuren. Daarenboven worden de belastingconsulenten niet meer vermeld in het nieuwe artikel aldus hebben onder de nieuwe wetgeving enkel nog de externe accountant, de externe erkend boekhouder, de externe erkend boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor  een meldingsplicht.

Meldingsmogelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de ondernemingsrechtbank

De meldingsmogelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars aan de ondernemingsrechtbank is ook grotendeels dezelfde gebleven. Indien de onderneming niet binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangen kennisgeving de nodige maatregelen heeft getroffen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te waarborgen, kan de economische beroepsbeoefenaar de bevoegde ondernemingsrechtbank hierover inlichten.

Ook onder het nieuwe insolventierecht bestaat er aldus geen meldingsplicht voor economische beroepsbeoefenaars aan de ondernemingsrechtbank. Het Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen benadrukt nog eens dat: “bij falen van de ondernemingsleiders ondanks de waarschuwing van de beroepsbeoefenaar, deze laatste de rechtbank kan waarschuwen. Er is echter geen formele plicht de onderneming te “verklikken”, want dat zou de beroepsbeoefenaar voor een onmogelijke verplichting stellen. Het zou niet in verhouding staan met de aarde van hun beroepsactiviteit om voormelde vaklui te verplichten de rechtbank steeds in te lichten over de toestand van de onderneming.”

Onder het vernieuwde insolventierecht is de meldingsmogelijkheid aan de ondernemingsrechtbank echter wel uitgebreid voor bepaalde categorieën van economische beroepsbeoefenaars. Zo stipuleert artikel XX 23 § 3  WER nu ook dat externe erkende boekhouders en externe erkende boekhouders-fiscalisten naast bedrijfsrevisoren en externe accountants in de mogelijkheid zijn om de ondernemingsrechtbank in te lichten indien de onderneming niet de nodige maatregelen heeft getroffen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimum van twaalf maanden te waarborgen.

Samenvattend kunnen we aldus stellen dat onder het nieuwe insolventierecht de meldingsplicht t.a.v. ondernemingen op een categorie van economische beroepsbeoefenaars minder van toepassing is maar dat de meldingsmogelijkheid t.a.v. de ondernemingsrechtbank naar meerdere categorieën van economische beroepsbeoefenaars werd uitgebreid.

Meer informatie over het nieuwe insolventierecht? Contacteer Mtr. Kristiaan Caluwaerts en Mtr. Federico Wuyts.

- Mtr. Charlotte Beckers.