Zoeken

Is de prijsherzieningsclausule belangrijker dan ooit?

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Is de prijsherzieningsclausule belangrijker dan ooit?

Is de prijsherzieningsclausule belangrijker dan ooit?

Onder meer de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben een aanzienlijke impact op de grondstoffen- en energieprijzen. De prijzen van bouwmaterialen blijven stijgen en swingen inmiddels de pan uit. 

In de praktijk worden bouwbedrijven dan ook geconfronteerd met onhoudbare overeenkomsten. Gelet op de fluctuerende economie is het meer dan ooit essentieel om een clausule op te nemen inzake de prijsherziening in uw toekomstige contracten. 

Artikel 57, § 2 van de Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen (“Herstelwet”) bepaalt de voorwaarden waaraan de prijsherzieningsclausule dient te voldoen. Zo mogen contracten slechts prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat deze toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80 % van de eindprijs en voor zover ze verwijzen naar parameters die de reële kosten vertegenwoordigen. Hierbij moet rekening worden gehouden dat ieder parameter alleen toepasselijk is op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt.

Hoewel een prijsherzieningsclausule conform voormeld artikel rechtsgeldig is, dient de nodige aandacht te worden geschonken aan de omschrijving van de prijsherzieningsclausule in uw algemene voorwaarden en overeenkomsten. Artikel 57, § 1 van de Herstelwet verbiedt namelijk – op straffe van nietigheid – om de prijsherziening te koppelen aan enig indexcijfer. De prijsherzieningsclausule dient (in de mate van het mogelijke) overeen te komen met de reële kostenstructuur op het ogenblik van de uitvoering van de werken. 

Tenslotte wijzen wij er op dat artikel 57 van de Herstelwet niet van toepassing is op de overeenkomsten met een buitenlands element, behalve wanneer ze betrekking hebben op in België uit te voeren prestaties en door personen die in België verblijven, werden gesloten. Deze twee voorwaarden dienen cumulatief voldaan te zijn. 

Voor meer informatie hieromtrent, contacteer ons kantoor.

- Stephanie MorasBrent Apers