Zoeken

Het Vlaams Woninghuurdecreet

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het Vlaams Woninghuurdecreet

Het Vlaams Woninghuurdecreet

Het Vlaams Woninghuurdecreet heeft een aantal niet onbelangrijke wijzigingen ingevoerd inzake de opzeg van huurovereenkomsten. Momenteel zijn er twee regelgevingen naast elkaar van toepassing op woninghuurovereenkomsten gesloten voor 1 januari 2019 (Woninghuurwet) en die gesloten sedert 1 januari 2019 (Vlaams Woninghuurdecreet). Vooral wat betreft de huurovereenkomst van korte duur heeft de decreetgever een significante wijziging doorgevoerd. 

Overeenkomst van korte duur:

Evenals onder de Woninghuurwet kan een huurovereenkomst van korte duur enkel worden gesloten voor een duur korter of gelijk aan drie jaar en dient deze steeds drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst opgezegd te worden door één van de partijen. Bij gebreke waaraan de huurovereenkomst wordt geacht aan te zijn gegaan voor een duur van negen jaar (artikel 21 §1 Vlaams Woninghuurdecreet).

Indien de huurovereenkomst van korte duur is opgesteld na 1 januari 2019 kan de huurder  voortaan de huurrelatie  met de verhuurder op ieder ogenblik opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden en tegen betaling van een vergoeding van respectievelijk anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst wordt opgezegd tijdens het eerste, tweede of derde jaar (artikel 21 § 2 lid 1 en lid 2 Vlaams Woninghuurdecreet). Valt de huurovereenkomst nog onder de oude regelgeving, dan kan de huurder niet vervroegd opzeggen en wordt de kortlopende huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een vaste periode. 

Is het huurcontract niet geregistreerd, dan kan de huurder voor contracten gesloten na 1 januari 2019 op elk ogenblik zonder opzeggingsvergoeding opzeggen middels eenvoudige kennisgeving aan de verhuurder. De opzeg gaat daarbij in op de eerste dag van de maand volgend op de opzeg (artikel 21 § 2 lid 3 Vlaams Woninghuurdecreet). 

Dit betekent aldus dat van zodra de huurder zijn geregistreerde huurovereenkomst van korte duur vroeger dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst zou opzeggen, hij onder de nieuwe regelgeving hoe dan ook een opzegvergoeding verschuldigd zal zijn.

Het is dan ook essentieel dat u weet hoe en wanneer u best uw huurovereenkomst kan opzeggen. Indien u hieromtrent vragen heeft, aarzel niet om Mtr. Ignace Kroos of Mtr. Charlotte Beckers te contacteren.