Zoeken

Het Omgevingsloket: een update!

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Het Omgevingsloket: een update!

Het Omgevingsloket: 
een update!

De regelgeving omtrent het gebruik en de toepassing van het Omgevingsloket kende op 3 november 2020 enkele grondige wijzigingen. 

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen:

1° Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur

De eerste wijziging heeft betrekking op de wijze waarop een melding wordt gedaan. Sedert 3 november 2020 kunnen meldingen enkel nog ingediend worden bij de bevoegde gemeente.

Bij bepaalde projecten zal de vergunningsaanvraag echter gepaard gaan met het melden van een aantal (milieuvergunningsplichtige) activiteiten. In dit geval blijft de regelgeving voor de aanvraag van toepassing en zal de vergunningverlenende overheid zich uitspreken over het project in zijn totaliteit. Indien de aanvraag wordt geweigerd, mogen tevens de ‘gemelde activiteiten’ niet worden uitgevoerd. Naderhand kan wél een nieuwe individuele melding worden ingediend bij de betreffende gemeente.

Verder moeten meldingen ook altijd digitaal ingediend worden. Dit is het gevolg van de vernieuwde regelgeving inzake ‘stilzwijgende aktename’ (zie infra). Deze regelgeving gaat uit van een rigide opvolging van de timing, hetgeen kennelijk niet lukt indien er nog analoge documenten gedigitaliseerd zouden moeten worden.

2° Formele aktename door het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Gelet op het feit dat de termijnen voor het vaststellen van een formele aktename zeer strikt zijn, is het sedert 3 november 2020 tevens mogelijk dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar een aktename vaststelt.

3° Stilzwijgende aktename van een melding

Voor meldingen die ingediend worden vanaf 3 november 2020 moet de vergunningverlenende overheid zich houden aan een strikte termijn om na te gaan of het een rechtsgeldige melding betreft en om een formele aktename vast te stellen.

In het geval dat er een melding van een inrichting klasse 3 wordt ingediend, beschikt de overheid over 20 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van de melding om een formele aktename vast te stellen en te betekenen aan de melder of mee te delen dat de melding geweigerd wordt. Indien dit niet tijdig plaatsvindt, zal het Omgevingsloket automatisch op de 21ste dag een ‘stilzwijgende aktename’ vaststellen, hetgeen kan worden gelijkgesteld aan een positieve melding (lees: goedkeuring).

Voor de overige meldingen met stedenbouwkundige handelingen heeft de vergunningverlenende overheid een termijn van 30 dagen voor de betekening van de formele aktename. Indien dit niet tijdig gebeurt, zal ook hier het Omgevingsloket op de 31ste dag een automatische ‘stilzwijgende aktename’ vaststellen.

NB: De stilzwijgende aktename is enkel van toepassing op meldingen, niet op specifieke procedures zoals overdracht of stopzetting.

4° Uitvoerbaarheid van de gemelde activiteiten

De meldingen die worden ingediend vanaf 3 november 2020 zijn uitvoerbaar vanaf het moment van aanplakking én van de melding van de aanplakking (die in principe op dezelfde dag moet gebeuren).

5° Bijstelling voorwaarden door de vergunninghouder en/of exploitant

Het was voor een exploitant reeds mogelijk om de bijstelling aan te vragen van de voorwaarden opgelegd in een vergunning m.b.t. de ingedeelde inrichting of activiteit. Deze mogelijkheid is sinds 3 november 2020 uitgebreid tot elke vergunninghouder. Voortaan kunnen bijgevolg niet alleen de milieuvoorwaarden, maar alle voorwaarden die in een vergunning opgenomen zijn, gewijzigd worden op gemotiveerd verzoek van de vergunninghouder of de exploitant. Het kan dus gaan over de voorwaarden opgelegd in een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, maar ook over voorwaarden opgelegd in het raam van kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen. (artikel 82/1 OVD)
Heeft u vragen of ondersteuning nodig met betrekking tot het omgevingsloket? Contacteer Yannick Grauwels en Kobe Ghysels.