Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Efficiënte conflictoplossing in een BV of NV


Efficiënte conflictoplossing in een BV of NV

Één van de voordelen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de efficiënte geschillenregeling bij aandeelhoudersconflicten in een BV of een NV. Specifiek schept de nieuwe regelgeving onder meer duidelijkheid omtrent de peildatum waarop aandelen in het kader van een uittreding- of uitsluitingsprocedure dient te worden gewaardeerd alsook biedt zij de bevoegde Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank meer tools om het geschil finaal te beslechten.

Het ‘nieuwe regime’ ondervangt de in het verleden immer wederkerende discussie aangaande de peildatum doordat de Voorzitter voortaan gerechtigd is om de aandelenwaardering in min of plus te corrigeren, in het licht van concrete omstandigheden. Onder het ‘oude regime’ was dit in feite niet mogelijk zodat men geen rekening kon houden met bepaalde (re)acties sinds het ontstaan van het conflict en die een onredelijke impact hadden (gehad) op de betrokken aandelenwaarde. Nu dus wel, wat moet leiden tot een realistische aandelenwaardering.

Verder krijgt de Voorzitter – zetelend zoals in kort geding – voortaan een ruimere bevoegdheid om definitief een einde aan het aandeelhoudersconflict te maken. Waar deze vroeger enkel kennis mocht nemen van het geschil inzake uittreding of uitsluiting – en men de rechter ten gronde diende  te vatten voor overige financiële disputen –, kan diezelfde Voorzitter thans samenhangende geschillen tussen de partijen en de vennootschap (of gelieerde entiteiten) naar zich toe trekken mits en voor zover deze betrekking hebben op niet-concurrentiebedingen of financiële zaken (bv. rekening-courant, leningen, zekerheden). Daarbij kan de Voorzitter, naast de prijsbepaling, bijkomende randvoorwaarden aan de gedwongen overname of overdracht koppelen.

Verhoogde efficiëntie en effectiviteit die overigens nog een extra boost kan krijgen door een ingreep in de statuten van uw vennootschap.

Meer informatie? Contacteer Mtr. Ignace Kroos.