Zoeken

Een factuur protesteren? Haast en spoed is zelden goed.

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Een factuur protesteren? Haast en spoed is zelden goed.

Een factuur protesteren? Haast en spoed is zelden goed.

Sinds 1 november 2020 is de nieuwe bewijswet van toepassing. Voor ondernemingen is het van belang te weten dat artikel 8.11 NBW betrekking heeft op het ondernemingsbewijs. Paragraaf 4 van artikel 8.11 NBW bepaalt:

“Behoudens tegenbewijs, levert een door een onderneming aanvaarde of niet binnen een redelijke termijn betwiste factuur tegen deze onderneming bewijs op van de aangevoerde rechtshandeling.”

Dit houdt in dat wanneer een factuur expliciet werd aanvaard of impliciet omwille van het feit dat er geen betwisting werd gevoerd binnen een redelijke termijn, de factuur tegen een onderneming geldt als bewijsmiddel met wettelijke (dwingende) bewijswaarde van een rechtshandeling. Bijgevolg kan een onderneming tegen een andere onderneming op basis van de factuur het bestaan van de overeenkomst zoals blijkt uit de factuur aantonen. 

Hoewel de nieuwe bewijswet niet bepaalt wat het protest juist moet inhouden, is het van belang dat het protest daadwerkelijk, tijdig en gegrond is. Het hof van beroep van Antwerpen heeft – nog onder de gelding van het oude bewijsrecht, maar wellicht reeds met de nieuwe regels in het achterhoofd – geoordeeld dat het protest ondubbelzinnig en duidelijk gemotiveerd moet zijn. Concreet wil dit zeggen dat in de eerste protestbrief reeds alle redenen van het protest moeten worden aangehaald. De latere ingeroepen redenen moeten buiten beschouwing worden gelaten als laattijdig. (Antwerpen 24 februari 2020, 2019/AR/566)

Bijgevolg dient u als ondernemer een gemotiveerde betwisting over te maken van de factuur en volstaat een pro forma betwisting niet. 

De nieuwe bewijswet is in werking getreden op 1 november 2020. Dit wil zeggen dat de expliciete, dan wel impliciete aanvaarding van de factuur geldt als wettelijk vermoeden van de overeenkomst voor facturen die dateren van na 1 november 2020. Wanneer facturen van vóór 1 november 2020 dateren, blijft gelden dat het gebrek aan protest binnen een korte termijn slechts geldt als feitelijk vermoeden, hetgeen aldus een vrije bewijswaarde met zich meebrengt ten aanzien van de rechter. 

Als ondernemer neemt u aldus beter de nodige tijd om uw protestbrief grondig en allesomvattend te formuleren, teneinde te vermijden dat er met later aangehaalde redenen geen rekening meer wordt gehouden. Bij twijfel of uw protestbrief volledig werd opgesteld, kan u steeds advies inwinnen bij ons kantoor bij Kristof Uytterhoeven en Stephanie Moras.