Zoeken

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De eerste reparatie van de wet-Peeters I is reeds een feit!

 

De eerste reparatie van de wet-Peeters I is reeds een feit!

Minder dan een maand na de inwerkingtreding van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (wet-Peeters I) op 1 juli 2018, werden reeds de eerste wijzigingen aan de wet aangebracht.

In Belgisch Staatsblad van 5 september 2018 werd de wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie gepubliceerd. De artikelen 96 tot en met 103 van deze wet voeren een aantal zogenaamde technische wijzigingen door aan de wet-Peeters I en vullen de wet-Peeters I verder aan.

In de eerste plaats werd artikel 10, § 2, derde lid Wet-Peeters aangevuld met een zin die aangeeft dat het Tariferingsbureau voorwaarden kan opleggen ter beperking van het risico dat de verzekeringnemer vertoont. Er werd ook verduidelijkt dat het Tariferingsbureau kan weigeren een premie vast te stellen.

Bij artikel 98 van de wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie wordt een compensatiekas opgericht die als opdracht heeft, de resultaten te verdelen van het beheer van de risico’s die onder de voorwaarden van het Tariferingsbureau zijn getarifeerd, en te voorzien in de werkingskosten van het Tariferingsbureau. De verzekeringsondernemingen die de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid aanbieden, zijn hoofdelijk gehouden aan de Compensatiekas de stortingen te doen die nodig zijn voor het volbrengen van haar opdracht en om haar werkingskosten te dragen, voor wat betreft de risico’s getarifeerd door het Tariferingsbureau.

Om eenvoudig te kunnen nagaan of er een verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid werd afgesloten, wordt door de artikelen 100-103 van de wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie een register van de verplichte verzekeringsovereenkomsten van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid ingevoerd. De toegang tot dit register is beperkt tot de personen opgesomd in het nieuwe artikel 19/3 wet-Peeters I. Dit zijn onder meer de architecten en de notarissen. Elke verzekeringsonderneming geeft bij het afsluiten van een verplichte verzekeringsovereenkomst betreffende de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, het attest bedoeld in artikel 12, § 4 wet-Peeters I, door aan het register. De gegevens van het attest worden limitatief opgesomd in het nieuwe artikel 19/2, tweede lid wet-Peeters I.

In geval van overdracht van zakelijke rechten op de woning vóór de afloop van de dekking van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, moeten de verzekeringsattesten niet langer fysiek worden overhandigd aan de verkrijger van de zakelijke rechten. Het volstaat thans dat de notaris het register van de verplichte verzekeringsovereenkomsten van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid raadpleegt en het resultaat van deze raadpleging vermeldt in de akte (gewijzigd artikel 12, § 1, derde lid wet-Peeters I).

Tenslotte worden de verplichting de aannemer om de verzekeringsattesten te overhandigen aan de RSZ en de verplichting van de bouwheer om de verzekeringsattesten te overhandigen aan de kredietgever, afgeschaft.

Meer weten over de wet-Peeters I? Lees de bijdrage van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven in Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed 2017, 415-459.

Meer informatie over verzekeringen in de bouwsector? Contacteer Mtr. Kristof Uytterhoeven (k.uytterhoeven@legaloffice.be).