Zoeken

De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van een aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur

De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur

Artikel 1794 Burgerlijk Wetboek laat toe dat de opdrachtgever een aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt zonder enige motivering te moeten geven en zonder dat een fout van de aannemer van werken of diensten moet worden aangetoond. De opdrachtgever moet wel de geleverde prestaties en gemaakte kosten betalen, evenals een winstvergoeding. Deze bepaling is echter uitsluitend van toepassing op de aanneming van een werk of diensten dat door zijn voorwerp of door een uitdrukkelijke tijdsduur bepaald is.

Dit betekent evenwel niet dat een aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur niet kan worden beëindigd. In een arrest van 28 juni 2019 bevestigt het Hof van Cassatie het bestaan van een algemeen rechtsbeginsel dat men zich niet voor onbepaalde tijd kan verbinden. Hieruit volgt dat een aanneming van onbepaalde duur in beginsel door zowel de aannemer als de opdrachtgever te allen tijde kan worden opgezegd met in achtneming van een redelijke opzeggingstermijn. 

De opdrachtgever kan dus de aanneming van onbepaalde duur eenzijdig en zonder enige motivering beëindigen mits een redelijke opzeggingstermijn wordt in acht genomen. Bij gebreke van dergelijke redelijke opzeggingstermijn, moet de opdrachtgever aan de aannemer een schadevergoeding betalen voor de schade die de aannemer daardoor lijdt.

Het Hof van Cassatie benadrukt daarbij dat de vereiste van de opzeggingstermijn niet allen geldt als de overeenkomst een dergelijke opzeggingstermijn oplegt of bij een onrechtmatige beëindiging van de aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur. 

Niettemin verdient het de aanbeveling om in aannemingsovereenkomsten van onbepaalde duur niet alleen clausules op te nemen die toelaten deze overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden bij contractuele tekortkomingen van de medecontractant, maar ook clausules die de mogelijkheid tot eenzijdige opzegging van de aannemingsovereenkomst regelen.

Wenst u bijstand bij het opstellen van architecten- of aannemingsovereenkomsten? Contacteer Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven of Mtr. Stéphanie Schepens.