Zoeken

Corona vs schuldeisers

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Corona vs schuldeisers

Corona vs schuldeisers

Via het volmachtsbesluit nr. 15 van 24 april 2020 besliste de overheid om een tijdelijke wettelijke opschorting in te voeren ten gunste van alle ondernemingen die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020. Dit met als doel ondernemingen te beschermen die betalingsproblemen ondervinden als gevolg van het coronavirus. De termijn ging in op 24 april 2020 en is onlangs verder uitgebreid tot 17 juni 2020.

Ondanks de verschillende maatregelen die de overheid reeds genomen heeft om ondernemingen te beschermen tegen de financiële gevolgen van het coronavirus, zullen schuldeisers na afloop van de opschortende periode hun rechten verder kunnen uitoefenen. Zo zal onder andere het leggen van beslag weer mogelijk zijn en kunnen schuldeisers weer een vordering in faillissement instellen.

Een verdere automatische verlenging zou een vrijgeleide worden voor schuldenaars die reeds ruim 8 weken niet verplicht kunnen worden tot betaling.  De tussentijd dient voldoende te zijn om andere financieringsbronnen aan te boren, de inkomsten uit de wederopstart, compenserende sluitingsvergoedingen, kapitaalverhogingen, beperkingen in de kostenstructuur, én uitstel van overheidsschulden én bankschulden, evenals finaal overbruggingskredieten…

Indien de financiële maatregelen van de overheid alsdan nog niet voldoende zijn om uw onderneming draaiende te houden, bestaat er nog altijd de mogelijkheid om een procedure gerechtelijke reorganisatie op te starten.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft als doel het behoud, onder toezicht van een rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activiteit van de onderneming én beschermt bovendien de onderneming tegen haar schuldeisers. De bedoeling is vooral ondernemingen die in moeilijkheden zitten, en toch hoop op overleven hebben, een bescherming te bieden.

De onderneming dient een verzoekschrift met de verplicht bijhorende documenten neer te leggen bij de territoriaal bevoegde Ondernemingsrechtbank (plaats van haar maatschappelijke zetel). Na neerlegging van het verzoekschrift behandelt de rechtbank het verzoek binnen de 15 dagen na neerlegging. De rechtbank doet nadien uitspraak binnen een termijn van 8 dagen na de behandeling van het verzoek. Tegen deze uitspraak is geen verzet, maar enkel hoger beroep mogelijk. 

De onderneming dient in haar verzoekschrift aan te geven wat de doelstelling van de procedure van gerechtelijke reorganisatie zal zijn:

1. Minnelijk akkoord

De schuldenaar overlegt met een aantal schuldeisers om tot een akkoord te komen. Er dient met minimum 2 schuldeisers een akkoord te worden gesloten.

2. Collectief akkoord

De schuldenaar stelt een reorganisatieplan voor aan alle schuldeisers. Het reorganisatieplan wordt geacht goedgekeurd te zijn door de schuldeisers wanneer de meerderheid van hen, vertegenwoordigd door hun schuldvorderingen, de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, voor stemmen. Eens het reorganisatieplan is goedgekeurd, is het bindend voor alle schuldeisers, ongeacht of ze akkoord gingen met het plan. Na goedkeuring van het plan door de schuldeisers, moet het plan ook nog gehomologeerd worden door de rechtbank. De periode van aanzuivering van de schulden in de opschorting mag maximum 5 jaar duren. De herleiding van de schuldvordering bedraagt maximaal 80% van de hoofdsom.

3. Overdracht onder gerechtelijk gezag

De onderneming gaat geheel of gedeeltelijk worden overgedragen onder toezicht van een gerechtsmandataris. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Bij neerlegging van het verzoekschrift zal de onderneming onmiddellijk bescherming genieten tegen haar schuldeisers. 

Tijdens de duur van de opschorting kan er door de schuldeisers geen tenuitvoerlegging worden voortgezet of aangewend. De onderneming kan tijdens deze periode van bescherming tevens niet failliet verklaard worden. 

Conclusie: Er zijn verschillende ‘juridische’ mogelijkheden om uw onderneming te beschermen tegen de financiële impact van het coronavirus. De procedure van gerechtelijke reorganisatie kan uw onderneming helpen een doorstart te maken en heeft bovendien als voordeel dat de bestuurders beschikkingsbevoegd blijven en de controle over de vennootschap niet verliezen. Indien uw onderneming na afloop van deze procedure toch failliet zou gaan, helpt het correct doorlopen van deze procedure nadien uw bestuurdersaansprakelijkheid indekken, zodat de nadelige gevolgen van een faillissement toch beperkt kunnen blijven op persoonlijk vlak. 

Ons kantoor heeft gedurende de jaren een ruime expertise opgebouwd inzake insolventieprocedures

Voor bijkomende informatie kan u onze specialisten Kristiaan Caluwaerts, Federico Wuyts en Stefanie Van den Bosch contacteren. 

Hieronder vindt u een kort overzicht van de cijfers: