Zoeken

Beroepschrift indienen in het Omgevingsloket? Een update!

Home  /  Knowledge sharing  /  Blog  /  Beroepschrift indienen in het Omgevingsloket? Een update!

Beroepschrift indienen in het Omgevingsloket? 

Een update!

Vanaf 20 januari 2020 werd de wijze waarop een beroepsschrift in het Omgevingsloket moet worden ingediend grondig gewijzigd. Vanaf deze datum worden alle beroepschriften samengesteld en ingediend via “het burgerloket”. Dit is dus eveneens verplicht voor de beroepsschriften die door derden (vb. ‘betrokken publiek’) worden opgestart in het publieke loket. Het beroepschrift hoeft ook niet meer in één sessie te worden samengesteld, alsook bestaat sindsdien de mogelijkheid om met meerdere personen op te treden als ‘beroepsindiener’.

Onderstaand wordt een chronologisch overzicht gegeven voor het samenstellen en indienen van het beroepschrift:

1° Een beroepschrift aanmaken

Wat de aanvragers en de adviesverlenende instanties betreffen, blijft de situatie ongewijzigd. Zij maken hun beroepsschrift nog steeds rechtstreeks op in het burgerloket. Hiervoor is in het burgerloket een nieuwe fase ‘beroepsperiode’ voorzien. Derden die beroep willen indienen via het publieke loket worden na het inloggen automatisch doorgeleid naar het burgerloket. Hier dienen zij te starten met de samenstelling van hun beroepschrift. Doordat het beroepschrift niet meer in één sessie moet worden samengesteld, kan men het opgestelde ontwerp van beroepsschrift – na in te loggen op het Omgevingsloket -  verscheidene malen raadplegen, wijzigen of aanvullen.. 

2° Het beroepschrift opstellen.

De persoon die het beroepschrift aanmaakt krijgt automatisch de functie van ‘opsteller van beroepschrift’. Hij of zij kan in één of meerdere sessies de nodige gegevens invullen of de betreffende documenten opladen. 

3° Hoedanigheden en eventuele andere personen toevoegen.

Alvorens men kan overgegaan tot ondertekening en indiening van een beroepschrift, dient de opsteller van het beroepsschrift aan te geven wie de feitelijke ‘beroepsindiener’ is. Dat kan de opsteller zelf zijn of een andere (rechts)persoon. Het weze herhaald dat nu dus ook meerdere personen tezamen als beroepsindiener optreden. 

4° Het beroepschrift ondertekenen.

Aangezien meerdere personen betrokken kunnen zijn bij een beroep(schrift), moeten bijgevolg alle beroepsindieners het beroepschrift ondertekenen. Opgelet, na deze eerste ondertekening kan de inhoud van het beroepschrift niet meer worden gewijzigd. Indien een wijziging zich alsnog opdringt, kan het beroepschrift wel worden ontgrendeld, doch moet het dan nadien opnieuw door alle betrokken personen worden ondertekend. Van zodra iedereen opnieuw heeft ondertekend, verschijnt er bij 'dossieracties' onder 'verplichte acties' de mogelijkheid 'indienen'. 

5° Het beroepschrift indienen.

Nadat bovenstaande stappen zijn doorlopen volgt de laatste stap, namelijk het feitelijk indienen van het beroepschrift. Vanaf dat moment krijgt de betrokken overheid in laatste aanleg toegang tot het beroepschrift en kan zij vervolgens het onderzoek starten naar de volledig- en ontvankelijkheid van het beroepschrift. De overheid die het project heeft behandeld in eerste aanleg en de initiatiefnemer ontvangen een automatisch verwittiging van het ingediende beroepschrift. Voor de beroepsindiener en de betrokken overheid bestaat er ook de mogelijkheid om verder te communiceren via het Omgevingsloket, bijvoorbeeld om bijkomende informatie te vragen of te verstrekken. 


Van zodra een beroepschrift volledig en ontvankelijk wordt verklaard, verkrijgt de beroepsindiener inzage in de behandeling van het project in laatste aanleg. Bovendien ontvangt hij of zij ook automatisch inzage in de adviezen verstrekt in laatste aanleg én de beslissing wordt aan hem/haar betekend. Een derde beroepsindiener (c.q. ‘betrokken publiek’) heeft echter geen inzage in de projectinhoud of in de behandeling van de aanvraag in eerste aanleg en kan eventuele wijzigingsverzoeken door de initiatiefnemer niet inzien. 

OPGELET! 

De bevoegde overheid in laatste aanleg is verantwoordelijk voor de controle van de beslissing en nazicht dat er geen auteursrechtelijk beschermde, privacygevoelige of confidentiële informatie bevat ingeval een ‘derde beroepsindiener’ betrokken is bij de behandeling in laatste aanleg. De beslissing wordt immers betekend aan de beroepsindiener.

Voor meer informatie kan u terecht bij Mtr. Yannick Grauwels en Mtr. Kobe Ghysels.