Zoeken

Home  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wettelijke informatie en toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van het kantoor Caluwaerts Uytterhoeven, een besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te België, 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, RPR Antwerpen en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0766.553.584 (hierna “Caluwaerts Uytterhoeven”) ten aanzien van haar cliënteel.

Zij heeft tevens een (bij)kantoor te België, 1030 Brussel, Bd. A. Reyerslaan 80.

T +32 3 448 49 92
F +32 3 448 49 95
I www.legaloffice.be
E info@legaloffice.be voor alle administratieve zaken over uw dossier
E boekhouding@legaloffice.be voor alle boekhoudkundige gerelateerde zaken 

In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van Caluwaerts Uytterhoeven.

De advocaten verbonden aan Caluwaerts Uytterhoeven verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Caluwaerts Uytterhoeven. Caluwaerts Uytterhoeven is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door één of meer bepaalde advocaten van Caluwaerts Uytterhoeven.

Dienstverlening

De dienstverlening van Caluwaerts Uytterhoeven kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, vergaderingen, onderhandelingen, vertegenwoordiging voor de rechtbank, bijstand bij procedures, optreden als lasthebber etc.

De partijen bepalen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Caluwaerts Uytterhoeven bij aanvang van de werkzaamheden en indien nodig kan het voorwerp van de dienstverlening nog aangepast of uitgebreid worden tijdens de verdere uitvoering. Het eventuele aanpassen of uitbreiden van de dienstverlening kan vormvrij gebeuren en kan onder meer blijken uit het geven van opdrachten of de aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

De cliënt aanvaardt dat Caluwaerts Uytterhoeven het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden (andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, accountants…) in te schakelen. Hierbij laat de cliënt de keuze van de derden over aan Caluwaerts Uytterhoeven. Caluwaerts Uytterhoeven doet weliswaar slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden.

Elk advies dat door Caluwaerts Uytterhoeven gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies van Caluwaerts Uytterhoeven mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij een advies van Caluwaerts Uytterhoeven niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan een andere professionele raadgever van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Caluwaerts Uytterhoeven ten opzichte van deze derde). De contractuele verplichtingen van Caluwaerts Uytterhoeven gelden enkel tegenover de opdrachtgever en strekken zich niet uit tot derden, tenzij indien Caluwaerts Uytterhoeven deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

De cliënt vrijwaart Caluwaerts Uytterhoeven en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van verdediging omvatten.

Het is de cliënt verboden om gesprekken met de advocaat op te nemen via ongeacht welke drager dan ook.

De cliënt verbindt zich ertoe alle relevante informatie en gegevens te verstrekken. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie en gegevens, zelfs indien deze kunnen worden gecontroleerd.

Wanneer Caluwaerts Uytterhoeven gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, in het bijzonder in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door Caluwaerts Uytterhoeven gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, houdt Caluwaerts Uytterhoeven zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

Caluwaerts Uytterhoeven kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door Caluwaerts Uytterhoeven moeilijk of onmogelijk maken. De cliënt kan de vertegenwoordiging door Caluwaerts Uytterhoeven op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft echter geen invloed op de aansprakelijkheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

Vergoeding

Caluwaerts Uytterhoeven hanteert volledige transparantie op het vlak van erelonen en kosten. Het ereloon dekt de prestaties van de advocaat zoals adviesverlening, vergaderingen, briefwisseling, onderhandelingen, telefonische besprekingen, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, verplaatsingstijd, … Indien er een beroep wordt gedaan op specifieke kantoor knowhow, door het kantoor opgebouwde modellen of ontwikkelde strategieën worden deze onder erelonen aangerekend.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt voor onze prestaties een uurtarief aangerekend, dat bepaald wordt in functie van de ervaring en kennis van onze advocaten.

Specifieke kosten in dossiers zoals kosten gemaakt door griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, officiële en officieuze handels- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, prestaties door derden, gerechtskosten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, vertalers, parkeerkosten, expertise- en vertaalkosten, bijkomende premies voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de belangen van de cliënt een bijkomende dekking vragen, worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijke gedragen kosten.

Caluwaerts Uytterhoeven huurt een Cloud gebaseerde virtuele dataroom software voor het veilig delen van documenten. Voor het gebruik van deze dataroom in één of meerdere van uw dossiers rekent Caluwaerts Uytterhoeven een prijs van 750 euro excl. BTW aan voor dossiers van Graad 2 en Graad 3. Voor dossiers van Graad 1 wordt er een bedrag van 250 euro excl. BTW aangerekend. Voor een efficiënt beheer van sommige van uw dossiers zullen de advocaten het gebruik van deze software aanraden en zal de kostprijs worden doorgerekend aan de cliënt.

Onverminderd de aanrekening van erelonen worden voor de opening van het dossier, diverse kantoorkosten aangerekend. Het kantoor hanteert volgende tarieven voor alle lopende en nieuwe dossiers:

  • Dossieraanleg (digitale opstart dossier) aan 400€ per dossier
  • Er wordt een forfaitaire vergoeding voor administratiekosten aangerekend van 15% bovenop de aangerekende erelonen. Deze forfaitaire vergoeding omvat alle administratieve kosten welke voor de cliënt worden gemaakt met inbegrip van de kilometervergoeding in België.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW (te vermeerderen met het toepasselijk btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt) en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een cliënt, betaler of Caluwaerts Uytterhoeven op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Caluwaerts Uytterhoeven verplicht is in rekening te brengen.

De bedragen van zowel de uurtarieven als het forfaitaire kostenpercentage worden bij aanvang van de relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt worden verstrekt.

De tarieven worden periodiek herzien. Caluwaerts Uytterhoeven houdt zich het recht voor om aan cliënten een voorschot of provisie te vragen met betrekking tot haar erelonen en kosten. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan Caluwaerts Uytterhoeven moet betalen voorafgaand aan een tussentijdse factuur of slotfactuur. Caluwaerts Uytterhoeven verrekent alle betaalde voorschotten bij opmaak van de slotfactuur. Facturen worden normaliter op maandbasis opgesteld.

Caluwaerts Uytterhoeven zal een timesheet bijhouden en alle aanrekenbare tijdseenheden registreren. Een tijdseenheid beloopt 6 minuten waarbij iedere aangevatte tijdseenheid in rekening wordt gebracht als een volledige tijdseenheid. Deze tijdseenheden worden vervolgens vermenigvuldigd met het toepasbare uurtarief, om op die wijze tot een juiste ereloonbegroting te komen.

Caluwaerts Uytterhoeven zal bovenvermeld ereloon aanpassen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Als aanvangsindex geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van het mandaat voorafgaat en als nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De cliënt dient Caluwaerts Uytterhoeven voor aanvang van het dossier op de hoogte te brengen van de rechtsbijstandsverzekeraar waarmee hij samenwerkt. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, dan zal Caluwaerts Uytterhoeven de niet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte of betaalde erelonen en kosten verhalen op de cliënt.

Wanneer Caluwaerts Uytterhoeven optreedt namens meerdere met elkaar verbonden personen of rechtspersonen, zijn deze personen of rechtspersonen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al hetgeen zij of één van hun verschuldigd is aan Caluwaerts Uytterhoeven. Pas vanaf de beëindiging van de samenwerking met één van de personen of rechtspersonen is deze respectieve persoon of rechtspersoon niet meer gehouden voor prestaties geleverd aan de andere personen of rechtspersonen na deze beëindiging. Voor alle prestaties geleverd tot op het ogenblik van beëindiging van de samenwerking blijft de respectieve persoon of rechtspersoon hoofdelijk gehouden.

De cliënt dient de facturen (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of slotfactuur) te betalen binnen de 15 kalenderdagen na uitgiftedatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur moet hij deze binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar. Bij afwezigheid van enig schriftelijk protest zal de factuur geacht worden te zijn aanvaard.

In geval de cliënt een consument betreft zal gebrek aan betaling of laattijdige betaling van het geheel of een deel van de factuur aanleiding geven tot a) opschorting van de dienstenplicht in hoofde van Caluwaerts Uytterhoeven; b) het toesturen van een eerste ingebrekestelling; c) indien de betaling na voormelde ingebrekestelling uitblijft binnen de vijftien (15) (bij elektronisch rappel) of zeventien (17) (bij rappel per post) kalenderdagen, zullen eerstdaags verwijlinteresten en kosten aangerekend worden. Volgende kosten zullen hiervoor in rekening worden gebracht: a) € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan € 150; b) € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is; c) € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is. De verwijlinteresten zullen gelijk zijn aan de referentievoet vermeerderd met acht procentpunten vermeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en zulks te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele betaling.

In geval de cliënt een onderneming betreft zal op elk op de vervaldag onbetaald gebleven factuur van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vanaf de vervaldag tot ontvangst van de algehele betaling een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd zijn. In dit laatste geval zal elk na vervaldag onbetaald gebleven bedrag bovendien verhoogd worden met een schadebeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,- euro per onbetaalde factuur.

Caluwaerts Uytterhoeven heeft, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om hetzij alle verdere prestaties in het dossier op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit op zich ontijdig in functie van de belangen en belangenbehartiging van de cliënt zou gebeuren.

De cliënt erkent dat hij/zij werd geïnformeerd over de wet van 21 april 2017 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat. De rechtsplegingsvergoeding kan door de advocaat worden aangewend ter aanzuivering van zijn erelonen en kosten.

Derdengelden

Caluwaerts Uytterhoeven stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Caluwaerts Uytterhoeven mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de provisies, kosten of erelonen, ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn. Caluwaerts Uytterhoeven brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Caluwaerts Uytterhoeven stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Het derdenrekeningnummer is BE43 6304 3921 0201 (BIC/SWIFT: BBRUBEBB) en staat op naam van Caluwaerts Uytterhoeven.

Aansprakelijkheid

Alle advocaten verbonden aan Caluwaerts Uytterhoeven zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit (bij Amlin Europe nv) door middel van een door de Orde van Vlaams Balies onderschreven verzekering. De tussenkomst van de verzekeraar onder specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis bedraagt maximaal 2.500.000 € per schadegeval.

Daarnaast heeft Caluwaerts Uytterhoeven een aanvullende verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat tweede rang afgesloten bij verzekeraar AG Insurance nv. De waarborg hiervan bedraagt 5.000.000 € per verzekeringsjaar in aanvulling en na uitputting van de 2.500.000 € per schadegeval in eerste rang.

Voor advocaten Kristiaan Caluwaerts en Kristof Uytterhoeven is er een verzekering beroepsaansprakelijkheid in derde rang afgesloten bij HDI Global Specialty SE. De waarborg hiervan bedraagt 10.000.000 € per schadegeval en per schadejaar in aanvulling op en na uitputting van de onderliggende polissen tweede en eerste rang.

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van Caluwaerts Uytterhoeven beperkt wordt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De cliënt aanvaardt dus dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Caluwaerts Uytterhoeven wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Caluwaerts Uytterhoeven is verzekerd, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege Caluwaerts Uytterhoeven.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Caluwaerts Uytterhoeven niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Caluwaerts Uytterhoeven hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot het bedrag door de cliënt betaald tijdens het jaar voorafgaandelijk aan dit handelen of verzuim en met een algeheel maximum van 50.000 €. Een kopie van de polisvoorwaarden kan op verzoek bezorgd worden.

Caluwaerts Uytterhoeven is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Caluwaerts Uytterhoeven dan wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

Cookie beleid en privacy beleid

Wilt u de cookie en privacy specificaties nogmaals bekijken? Klik dan door naar onze website via de volgende link: Privacy & Cookie Beleid van Caluwaerts Uytterhoeven.

Persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens (GDPR) en IT

Voor zover van toepassing verzamelt Caluwaerts Uytterhoeven alle gegevens die noodzakelijk in het kader van haar dienstverlening, waaronder de naam van de cliënt, zijn adres, telefoonnummers, e-mailadres, en elke andere informatie over de cliënt.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals gerechtsdeurwaarders, vertalers, andere advocaten, notarissen, deskundigen, accountants e.d., die door Caluwaerts Uytterhoeven worden ingeschakeld in het kader van haar dienstverlening. Caluwaerts Uytterhoeven fungeert in dat geval dan als Verwerkingsverantwoordelijke en de derde als Verwerker in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De cliënt beschikt over de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op verbetering, het recht op gegevenswisseling, het recht op de beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, het recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. De cliënt kan zich op elk moment op voormelde rechten beroepen en dan volstaat het Caluwaerts Uytterhoeven te contacteren op volgende contactgegevens: Caluwaerts Uytterhoeven | Potvlietlaan 6, 2600 Berchem | +32 (0)3 448 49 92 | info@legaloffice.be.

Indien er klachten zijn met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt, kan deze laatste contact opnemen met Caluwaerts Uytterhoeven | Potvlietlaan 6, 2600 Berchem | +32 (0)3 448 49 92 | info@legaloffice.be, met oog op de interne oplossing hiervan, of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit | Drukpersstraat 35, 1000 Brussel | +32 (0)2 274 48 00 | +32 (0)2 274 48 35 | contact@apd-gba.be].

Niettegenstaande Caluwaerts Uytterhoeven redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Caluwaerts Uytterhoeven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Caluwaerts Uytterhoeven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is de rechtsverhouding tussen de cliënt en Caluwaerts Uytterhoeven exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen Caluwaerts Uytterhoeven en de cliënt zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn.

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak